Nam-2015-Ha-Noi-co-tuyen-duong-sat-do-thi-dau-tien-Cat-LInh-Ha-Dong_01