THỦ TƯỚNG ĐỒNG Ý LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương việc lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương và giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan thực hiện.

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng cùng với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Việc thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật về xây dựng sẽ do Bộ Xây dựng thực hiện.

Trước đó, tại Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 20/3/2006, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

Quyết định trên chỉ rõ, sau hơn 11 năm, quá trình phát triển của tỉnh Bình Dương đã có nhiều biến động nên Quy hoạch năm 2006 đã không còn phù hợp ở các mục tiêu, nhiệm vụ. Ngoài ra, việc xuất hiện nhiều yếu tố, nhu cầu phát triển mới trên địa bàn tỉnh và vùng Tp.HCM đã tạo nên những động lực tích cực, đòi hỏi các định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương cần phải được tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc và đưa ra những đề xuất mới, phù hợp hơn với nhu cầu phát triển của tỉnh Bình Dương hiện nay cũng như tương lai. Cũng chính vì vậy mà Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương việc lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương.

(Theo Chinhphu.vn)